jesteś na: Strona glownaAktualności

Aktualności

wróc do listy wiadomości

Procedury i harmonogram zakończenia roku szkolnego

17.06.2020


 

 Procedury zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26.06.2020r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

 

 

             I.        W czasie przebywania w szkole w celu odbioru świadectw przez uczniów obowiązują następujące zasady:

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwepidemicznego wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do ustalonej procedury oraz szczegółowego harmonogramu odbioru świadectw.

2.    Uczniowie będą kierowani do wejścia do szkoły od strony głównej budynku oraz od podwórka szkolnego.

3.    Wejście na teren szkoły będzie odbywać się według ustalonego harmonogramu.

4.    Każdy uczeń przychodzi o ściśle określonej godzinie, aby uniknąć gromadzenia się przed budynkiem szkoły.

5.    Uczeń przychodzący po odbiór świadectwa musi posiadać oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o dobrym stanie zdrowia i zgodę na pomiar temperatury.

6.    Wszystkich oczekujących na wejście do szkoły oraz przebywających w budynku obowiązuje dystans społeczny 2 m pomiędzy osobami.

7.    Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie, rodzice oczekujący na dziecko pozostają przed szkołą zachowując odpowiedni dystans społeczny.

8.    Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zdezynfekować ręce przy wejściu.

9.    Po wejściu do szkoły uczeń poddawany jest mierzeniu temperatury.

10. Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą odbierane od rodziców przez wychowawców przy drzwiach wejściowych od podwórka.

11. Po wejściu do szkoły uczeń udaje się bezpośrednio do wyznaczonej w harmonogramie sali, w której, będą wydawane świadectwa.

12. Wszystkie drzwi do sal lekcyjnych w budynku szkoły będą otwarte, aby uniknąć dotykania klamek.

13. Po odebraniu świadectwa uczeń opuszcza teren szkoły tym samym wyjściem, przez które wchodził po odbiór świadectwa.

 

           II.        Odbiór nagród na koniec roku szkolnego:

1.    Nagrody rzeczowe będą wydawane razem ze świadectwem w sali lekcyjnej przez wychowawcę i potwierdzone podpisem ucznia na liście.

2.    Długopis używany do składania podpisów będzie każdorazowo dezynfekowany.

 

         III.        Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni:

1.    Uczniowie będą mogli odebrać swoje rzeczy pozostawione w szatni w klasach podczas odbierania świadectw.

 

         IV.        Zwrot książek do biblioteki szkolnej:

1.    W godzinach wydawania świadectw będzie możliwość zwrotu zaległych książek do biblioteki szkolnej.

 

          V.        Nauczyciele w czasie odbioru świadectw przez uczniów zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1.    Wychowawcy wydają świadectwa w wyznaczonej w harmonogramie sali lekcyjnej.

2.    Wychowawcy oddziałów przedszkolnych wychodzą po każdego ucznia do wejścia, po wydaniu dyplomu odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych i przekazują pod opiekę rodzica.

3.    Każdy wychowawca i nauczyciel przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust maseczką lub przyłbicą.

4.    Wychowawcy podczas wydawania świadectw muszą mieć założone rękawiczki jednorazowe.

 

Harmonogram wydawania świadectw

 W godz. 8:00 –  10:00 świadectwa będą wydawane klasom IV – VIII.

W godz. 11:00 – 14:00 świadectwa i dyplomy będą wydawane klasom 0 – III

klasa 0-1            klasa 3                klasa 6a

klasa 0-2            klasa 4                klasa 6b

klasa 1                klasa 5a              klasa 7

klasa 2                klasa 5b              klasa 8a              klasa 8b