jesteś na: Strona glownaDla rodzicówAneks do rekrutacji do klasy I gimnazjum

Aneks do rekrutacji do klasy I gimnazjum

Aneks

z dnia 31 marca 2016 roku

do procedur postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum

w Zespole Szkół w Przysietnicy na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

1)        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.);

2)        Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 35);

3)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);

4)        Zarządzenie nr 2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016r.;

5)        Zarządzenie nr 4/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016r.

 

1.         W procedurach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół w Przysietnicy na rok szkolny 2016/2017 z dnia 2 marca 2016r. punkty 11 i 12 otrzymują brzmienie:

1)        „11. Terminarz rekrutacji do Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Przysietnicy:

1)        od 11 kwietnia 2016r. do 10 czerwca 2016r. do godz. 1500 złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)        od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu);

3)        do 30 czerwca 2016r. do godz. 1500 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

4)        1 lipca 2016r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

5)        do 7 lipca 2016r. do godz. 1500 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum;

6)        8 lipca 2016r. do godz. 1200 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

2)        „12. Rekrutacja uzupełniająca:

1)        od 8 lipca 2016r. do 12 lipca 2016r. do godz. 1500 złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)        21 lipca 2016r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

3)        5 sierpnia 2016r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)        do 9 sierpnia 2016r. do godz. 1500 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum;

5)        10 sierpnia 2016r. do godz. 1200 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”.

2.           Pozostałe punkty procedur pozostają bez zmian.