jesteś na: Strona glownaDla rodzicówZasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Przysietnicy rok szkolny 2015/2016

 

1.    Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).

2.    Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznego gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu.

3.    O przyjęciu dziecka do publicznego gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.

4.    Wymagane dokumenty dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

1)        wypełniony formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), zgłoszenia należy dokonać od 23 marca do 19 czerwca 2015r.

5.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

6.    Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

7.    Wymagane dokumenty dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1)        wypełniony formularz wniosku (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły);

2)        oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

3)        oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.

8.    Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów.

9.    W przypadku liczby kandydatów spoza obwodu większej od liczby wolnych miejsc stosuje się następujące kryteria rekrutacji:

1)        w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie spoza obwodu, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Przysietnicy, a ich ocena z zachowania jest co najmniej dobra;

2)        następnie jeśli nadal są wolne miejsca w oddziałach klasowych stosuje się kryteria punktowe, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 90, w tym:

a)        30 punktów (100% – wartość możliwa do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu z języka polskiego i matematyki),

b)        10 punktów (100% – wartość możliwa do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu z języka obcego),

c)         40 punktów – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka angielskiego,

d)        10 punktów – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

3)        nie przyjmuje się do gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej nieodpowiednią oceną zachowania;

4)        nie przyjmuje się do gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej średnią ocen poniżej 3,0;

5)        sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka angielskiego):

a)      celujący – 8 punktów,

b)      bardzo dobry – 6 punktów,

c)      dobry – 5 punktów,

d)      dostateczny – 3 punkty,

e)      dopuszczający – 1 punkt;

6)        Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 10 punktów, przy czym:

a)      za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 punktów,

b)      za udział w konkursach i zawodach sportowych – 3 punkty,

c)      za aktywność społeczną – 2 punkty.

10.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

11.    W przypadku braku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły nie powołuje komisji rekrutacyjnej, a rodzice kandydatów, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły otrzymują pisemną informację o braku postępowania rekrutacyjnego w szkole.

12.    Komisja przyjmuje kandydata, który został zakwalifikowany i złożył w odpowiednim terminie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej oraz inne wymagane dokumenty.

13.    Listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych wywieszone będą na gazetce przy wejściu do szkoły.

14.    Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata w terminie 7 dni może wystąpić do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy, po jego otrzymaniu do 7 dni ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły. Dyrektor w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rozpatruje odwołanie.

15.    Terminarz rekrutacji do Gimnazjum w Przysietnicy:

1)       od 23 marca do 19 czerwca 2015r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły;

2)       do 30 czerwca 2015 r. godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);

3)       3 lipca 2015r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)       do 7 lipca 2015r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

5)       8 lipca 2015 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

6)       od 9 lipca do 28 sierpnia 2015r. – rekrutacja uzupełniająca.