jesteś na: Strona glownaDla rodzicówZasady rekrutacji uczniów do klas I Szkoły Podstawowej 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klas I Szkoły Podstawowej 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Przysietnicy rok szkolny 2015/2016

 

1.       Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu, po złożeniu karty zgłoszenia do szkoły (karty do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsz-przysietnica.iaw.pl).

2.       O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej decyduje Dyrektor Szkoły.

3.       Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.       W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz urodzone w 2009r.

5.       W roku szkolnym 2015/2016 podziału uczniów klasy I szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

6.       Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia odstępując od tej zasady, uwzględniając:

1)        utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie stosując warunki ust. 7.

7.       Dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)        dzieci spoza obwodu szkoły, które wychowanie przedszkolne realizowały w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół – 2 punkty;

2)        rodzeństwo dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół – 2 punkty;

3)        dzieci obojga rodziców pracujących/studiujących – 1 punkt;

4)        dzieci, których miejsce zamieszkania mieści się najbliżej szkoły – 2 punkty;

5)        w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 punkt.

8.        Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka, wynosi 3 punkty.

9.        Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)        od 10 marca do 23 marca 2015r. – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016;

2)        do 30 kwietnia 2015r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

3)        do 15 maja 2015r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej;

4)        od 15 maja do 26 maja 2015r. – terminy odwoławcze.

10.   Postępowanie rekrutacyjne.

1)          postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły;

2)          Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

3)          do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)            ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b)           podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,

c)            sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

11.   Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.

12.   W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

13.   Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

14.   W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

15.   Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

16.   Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

1)          pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły w/w zgłoszenia albo wniosku;

2)          wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w/w zgłoszenia albo wniosku w sekretariacie szkoły.