jesteś na: Strona glownaDla rodzicówZasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego 2015/2016

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego 2015/2016

Procedury postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół w Przysietnicy na rok szkolny 2015/2016

z dnia 2 marca 2015 rok

Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2)       Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych in­nych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.) - z art. 14 ust. 1a;

3)       Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie usta­wy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1265, z późn. zm.);

4)       Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2014r., poz. 7, z późn.  zm.).

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1.       Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u Dyrektora (art. 20s ust.1 w/w ustawy).

2.       Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej preferowanego (art.20za ust. 1 i 2 w/w ustawy).

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1.       Do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Przysietnicy, przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat, zamieszkałe na terenie wsi Przysietnica (Uchwała Nr XLV/594/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r.).

2.       Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009r.).

4.       Oddział przedszkolny liczy maksymalnie 25 dzieci.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2.        Jeśli po dokonaniu zapisu dzieci z obwodu wsi Przysietnica oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami, określonymi przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Starego Sącza (art.20c ust.4 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

3.        W roku szkolnym 2015/2016 dzieci spełniające poniższe kryteria:

1)      rodzeństwo dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół – 2 punkty.;

2)      dzieci obojga rodziców pracujących/studiujących – 1 punkt.;

3)      dzieci, których miejsce zamieszkania mieści się najbliżej szkoły – 2 punkty.;

4)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 punkt.

4.     Zgodnie z art.20c ust.6 ustawy z dnia 06.12.2013r. – kryteria te mogą mieć różną wartość.

5.     Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka, wynikająca ze spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu wynosi 3 punkty.

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1.       Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1a - d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u Dyrektora Szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 i 3 są odpowiednio:

1)        oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3)        prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)        dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866).

2.       Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

3.       Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

4.       Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności (art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

5.   W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

 § 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.       W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.       Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie wsi Przysietnica oraz zostały złożone w wymaganym terminie.

3.       Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art. 20zc ust. 1 i 4 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

4.       W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru oddziału przedszkolnego (art. 20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.12.2013r.). Potwierdzenia należy dokonać pisemnie.

5.       Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór oddziału przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art. 20zc ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

6.       Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

7.       Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły (art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

8.       Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art. 20zc ust. 5 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1.       Od 10 marca do 23 marca 2015r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.

2.       Do 31 marca 2015r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

3.       Od 1 kwietnia do 10 kwietnia 2015r. – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Przysietnicy.

4.       Do 30 kwietnia 2015r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

5.       Od 30 kwietnia do 26 maja 2015r. – terminy odwoławcze. 

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1.        Na podstawie art. 20zc ust. 6-8 ustawy z dnia 06.12.2013r. ustala się terminy odwoławcze:

1)        od 30 kwietnia do 8 maja 2015r. – składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka;

2)        do 12 maja 2015r. – komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka;

3)        do 19 maja 2015r. – składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4)        do 26 maja 2015r. – dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

2.       Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego właściwego terytorialnie.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

2.       Pod pojęciem „wielodzietności rodziny" rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.).

3.       Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę po
zostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 2 marca 2015r.