jesteś na: Strona glownaDla rodzicówoddziały przedszkolne- rekrutacja

oddziały przedszkolne- rekrutacja

Procedury postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego

w Zespole Szkół w Przysietnicy na rok szkolny 2016/2017

 

z dnia 2 marca 2016 rok

Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.);

2)       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 35).

§ 1

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1.       Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca  na pisemny wniosek  – złożony u Dyrektora Szkoły.

2.       Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej preferowanego.

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1.       Do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Przysietnicy, przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat, zamieszkałe na terenie wsi Przysietnica.

2.       Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.       Dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

4.       Dziecko w wieku 3 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od 1 września 2017r.

5.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 9 roku życia.

6.       Oddział przedszkolny liczy maksymalnie 25 dzieci.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2.    Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

3.    Jeśli po dokonaniu zapisu dzieci z obwodu wsi Przysietnica oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami, określonymi przez Burmistrza Starego Sącza.

4.    Na rok szkolny 2016/2017 Burmistrz Starego Sącza wyznaczył poniższe kryteria:

1)      kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 punktów;

2)      rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów;

3)      kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od placówki – 5 punktów;

4)      kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/szkole – 4 punkty.

4.     Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka, wynikająca ze spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu wynosi 9 punktów.

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1.       Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u Dyrektora Szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 są odpowiednio:

1)    wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole;

2)    pisemne oświadczenia rodzica (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”);

3)    deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w oddziałach przedszkolnych/szkole.

2.       Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności.

3.       W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu.

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.       W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.       Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie wsi Przysietnica oraz zostały złożone w wymaganym terminie.

3.       Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.

4.       W terminie do 5 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru oddziału przedszkolnego. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie.

5.       Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór oddziału przedszkolnego w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

6.       Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

7.       Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły.

8.       Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w ust. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1.       Od 14 marca do 31 marca 2016r. – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017.

2.       Do 6 kwietnia 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

3.       15 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.       Do 20 kwietnia 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.       22 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6.       Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

7.       Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata występuje do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

2.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego właściwego terytorialnie.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 5 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

2.       Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 9

Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.