jesteś na: Strona glownaDla rodzicówklasa I szkoły podstawowej - rekrutacja

klasa I szkoły podstawowej - rekrutacja

Procedury postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w Zespole Szkół w Przysietnicy na rok szkolny 2016/2017

z dnia 2 marca 2016 roku

Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.);

2)       Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 35).

 

1.       Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu, po złożeniu karty zgłoszenia do szkoły.

2.       O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej decyduje Dyrektor Szkoły.

3.       Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4.       W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2009r.

5.       W roku szkolnym 2016/2017 prawo do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej posiadają dzieci urodzone w 2010r. pod warunkiem, że odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

6.       W roku szkolnym 2016/2017 podziału uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

7.       Klasa pierwsza szkoły podstawowej może liczyć maksymalnie 25 uczniów.

8.       Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia odstępując od tej zasady, uwzględniając:

1)    utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie.

9.       Dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)    dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do którego składa wniosek  – 3 punkty;

2)    dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły lub zespołu, do którego składa wniosek – 3 punkty;

3)    dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła podstawowa – 2 punkty;

4)    dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadniona sytuację rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły – 2 punkty;

5)    dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły podstawowej – 1 punkt.

9.    Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka, wynosi 3 punkty.

10. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)    od 14 marca do 31 marca 2016r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017;

2)    do 6 kwietnia 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej;

3)    12 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)    do 15 kwietnia 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

5)    18 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

6)    jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające;

7)    postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

11. Postępowanie rekrutacyjne:

1)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły;

2)    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

3)    do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

c)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

d)    przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

12. Postępowanie odwoławcze:

1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata występuje do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej;

2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3)    Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego właściwego terytorialnie.

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.

14. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

15. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

16. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

17. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

18. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

1)    pobraniu ze strony internetowej (www.zsz-przysietnica.iaw.pl) lub sekretariatu szkoły w/w zgłoszenia albo wniosku;

2)    wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w/w zgłoszenia albo wniosku w sekretariacie szkoły.

19. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.