jesteś na: Strona glownaDla rodzicówRekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum

Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum

Procedury postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum

w Zespole Szkół w Przysietnicy na rok szkolny 2016/2017

z dnia 2 marca 2016 roku

 

Podstawa prawna:

1)        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.);

2)        Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 35);

3)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);

4)        Zarządzenie nr  2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia  11 lutego 2016 r.

 

1.    Do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.    Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznego gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu.

3.    Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).

4.    O przyjęciu dziecka do publicznego gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.

5.    Wymagane dokumenty dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

1)        wypełniony formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), zgłoszenia należy dokonać od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016r.

6.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

7.    Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

8.    Wymagane dokumenty dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1)        wypełniony formularz wniosku (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły);

2)        oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

3)        oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.

9.    Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów.

10. W przypadku liczby kandydatów spoza obwodu większej od liczby wolnych miejsc stosuje się następujące kryteria rekrutacji:

1)        w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie spoza obwodu, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Przysietnicy;

2)        następnie jeśli nadal są wolne miejsca w oddziałach klasowych stosuje się kryteria punktowe:

a)         średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej pomnożona przez 10,

b)        ocena z zachowania kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

·           ocena wzorowa – 50 punktów,

·           ocena bardzo dobra – 30 punktów,

·           ocena dobra – 15 punktów,

·           ocena poprawna – 2 punkty,

·           ocena nieodpowiednia – 1 punkt,

·           ocena naganna – 0 punktów,

c)         do gimnazjum uczęszcza rodzeństwo kandydata – 10 punktów,

d)        uczęszczanie do gimnazjum kandydata mieszkającego poza obwodem gimnazjum spowoduje znaczne ułatwienie mu spełniania obowiązku szkolnego – 10 punktów;

3)        Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u Dyrektora Szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa w ustępie 10 są odpowiednio:

a)         potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata (dot. lit. a i b),

b)        pisemne oświadczenia rodzica (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” – dot. lit. c i d).

11. Terminarz rekrutacji do Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Przysietnicy:

1)        od 11 kwietnia 2016r. do 28 czerwca 2016r. złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)        od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu);

3)        od 28 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

4)        do 15 lipca 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

5)        od 18 lipca 2016r. do 19 lipca 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum;

6)        20 lipca 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12. Rekrutacja uzupełniająca:

1)        od 21 lipca 2016r. do 22 lipca 2016r. – złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)        28 lipca 2016r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

3)        17 sierpnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)        od 18 sierpnia 2016r. do 19 sierpnia 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum;

5)        22 sierpnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

14. W przypadku braku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły nie powołuje komisji rekrutacyjnej, a rodzice kandydatów, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły otrzymują pisemną informację o braku postępowania rekrutacyjnego w szkole.

15. Komisja przyjmuje kandydata, który został zakwalifikowany i złożył w odpowiednim terminie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej oraz inne wymagane dokumenty.

16. Listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych wywieszone będą na gazetce przy wejściu do szkoły.

17. Postępowanie odwoławcze:

1)        w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata występuje do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum;

2)        uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)        rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4)        Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego właściwego terytorialnie.

18. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy gimnazjum polega na:

1)         pobraniu ze strony internetowej (www.zsz-przysietnica.iaw.pl) lub sekretariatu szkoły zgłoszenia albo wniosku;

2)         wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia albo wniosku w sekretariacie szkoły.

19. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.